Title Image

Regulamin dla odwiedzających

ALTERNATYWNE TARGI ŚLUBNE - BACK TO NATURE IV

REGULAMIN
ALTERNATYWNE TARGI ŚLUBNE
BACK TO NATURE
edycja V

 1. Definicje.

  1. Wydarzenie” – “Alternatywne Targi Ślubne BACK TO NATURE edycja V”, targi, mające na celu umożliwienie zaprezentowania się wystawcom, których usługi
   i towary z branży ślubnej, wpisują się w naturalną, ekologiczną, oryginalną estetykę; które odbędą się dnia 17 listopada 2019 roku w Starym Browarze (Słodownia +2), wejście dla Odwiedzających – Blow Up Hall 5050 Hotel, ul. Kościuszki 42, 61-891 Poznań, w godz. 11:00 – 18:00.

  2. Organizator” – Pracownia Zieleni Magdalena Jędrzejczak, z siedzibą w Obornikach 64-600, ul. Gołaszyńska 2, nr tel. 503 177 235 oraz Agata Grządzielska fotografia, ul. Sobieskiego 12, 62-025 Kostrzyn, nr tel. 506 260 815.

  3. Wystawca” – każda osoba fizyczna lub prawna, biorąca udział w Wydarzeniu, która uzyskała od Organizatora pisemną informację o akceptacji Zgłoszenia do udziału
   w Wydarzeniu.

  4. Odwiedzający” – każda osoba fizyczna uczestnicząca w Wydarzeniu, która zakupiła Bilet lub e-Bilet.

  5. Bilet” – potwierdzenie zawarcia umowy przez Odwiedzającego z Organizatorem, na podstawie której to umowy Odwiedzający nabywa prawo do jednorazowego wstępu i udziału w Wydarzeniu.

  6. e-Bilet” – elektroniczne potwierdzenie zawarcia umowy przez Odwiedzającego
   z Organizatorem, zapewniające mu prawo do udziału w Wydarzeniu;
   e-Bilet  wydrukowany przez Odwiedzającego we własnym zakresie wyposażony jest w kod kreskowy, posiada moc Biletu i stosuje się do niego odpowiednio regulacje dotyczące  Biletu.

 1. Postanowienia ogólne.

  1. Niniejszy Regulamin obowiązuje każdego Odwiedzającego i stanowi integralną część umowy zawieranej pomiędzy Organizatorem a Odwiedzającym.

  2. Odwiedzający zobowiązuje się do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

 1. Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

  1. Na Wydarzenie wstęp mają wyłącznie Wystawcy, Odwiedzający, Organizator oraz zaproszeni przedstawiciele mediów.

  2. Warunkiem udziału Odwiedzającego w wydarzeniu jest zakup Biletu lub e-Biletu.

  3. Bilet w cenie 10 złotych (słownie: dziesięciu złotych), należy zakupić przy wejściu do Słodownia +2 (Stary Browar – Blow Up Hall 5050 Hotel). Zakup Biletu jest równoznaczny z akceptacją i zobowiązaniem Odwiedzającego do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

  4. Odwiedzający moze także nabyć e-Bilet przed dniem Wydarzenia na platformie evenea.pl (link ). Zakup e-Biletu jest równoznaczny z akceptacją i zobowiązaniem Odwiedzającego do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

  5. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy pomiędzy Organizatorem
   a Odwiedzającym.

  6. Dowodem zawarcia umowy sprzedaży przez Odwiedzającego jest wiadomość zawierająca numer zamówienia przesłana na adres poczty elektronicznej Odwiedzającego oraz faktura VAT lub paragon za e-Bilet, przesłana na adres e-mail Odwiedzającego.

  7. Zakazuje się przerabiana i kopiowania Biletów i e-Biletów. Zakupiony Bilet lub e-Bilet nie podlega zwrotowi.

  8. Każdy Bilet albo e-Bilet posiada jeden unikatowy kod kreskowy. Zarówno Bilet, jak
   i e-Bilet umożliwiają wejście na Wydarzenie w Słodowni +2 tylko jeden raz.

 1. Czas i miejsce trwania Wydarzenia.

  1. Miejsce Wydarzenia zostanie udostępnione dla Odwiedzających w dniu 17.11.2019 w godzinach od 11:00 do 18:00.

  2. Wejście do miejsca Wydarzenia tj. Blow Up Hall 5050 Hotel, Słodownia +2 może odbywać się poprzez:

 • wejście główne do Blow Up Hall 5050 Hotel – następnie schodami na piętro
  i dojście do windy lub klatką schodową na poziom 3 – do obiektu “Słodownia +2”

 • wejście od strony dziedzińca Starego Browaru – z prawej strony kawiarni Weranda Cafe, przejście korytarzem do obiektu “Słodownia +2”

 • kasa biletowa znajdować się będzie przy wejściu do obiektu „Słodowni +2”.

 1. Obowiązki Odwiedzających.

  1. Odwiedzający jest zobowiązany do przestrzegania poleceń porządkowych, wydawanych przez Organizatora.

  2. Na terenie Wydarzenia obowiązuje zakaz palenia tytoniu, poza miejscami do tego wyznaczonymi, zakaz używania otwartego ognia oraz eksploatowania grzejnych urządzeń elektrycznych. Zabronione jest wnoszenie na teren Wydarzenia broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz substancji drażniących lub pożarowo niebezpiecznych.

  3. Zabronione jest zastawianie dróg ewakuacyjnych oraz dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych.

  4. Podczas trwania Wydarzenia obowiązuje zakaz prowadzenia jakichkolwiek form promocji firm, które nie są Wystawcami, w szczególności Odwiedzającym zakazuje się rozdawania materiałów reklamowych (ulotek reklamowych, wizytówek, katalogów).

  5. W przypadku naruszenia zakazu wskazanego w punkcie 5.4 przez Odwiedzającego, Organizator ma prawo żądania od Odwiedzającego kary umownej w wysokości 1.500,00 zł.

 1. Obowiązki Organizatora.

  1. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia wysokiego poziomu Wydarzenia, zgodnego z ogólnie przyjętą estetyką Alternatywnych Targów Ślubnych BACK TO NATURE.

  2. Organizator zobowiązuje się sprawować opiekę merytoryczną i techniczną nad Wydarzeniem.

 1. Odpowiedzialność

  1. Organizator ponosi odpowiedzialność tylko za szkody Odwiedzającego wyrządzone przez Organizatora z winy umyślnej Organizatora.

  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na miejscu Wydarzenia.

  3. O zaistnieniu każdego zdarzenia wywołującego szkodę lub grożącego jej wywołaniem, Odwiedzający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora.

 1. Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych Odwiedzającego jest Organizator, wskazany
   w 1.2 Regulaminu.

  2. Dane osobowe Odwiedzającego przetwarzane będą w celu realizacji umowy między Organizatorem a Odwiedzającym – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  3. Odbiorcami danych osobowych Odwiedzającego będą Podmioty uczestniczące
   w realizacji umowy pomiędzy Organizatorem a Odwiedzającym.

  4. Dane osobowe Odwiedzającego przechowywane będą okres 6 lat (art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej) – prawny obowiązek administratora, Art.6, ust 1, lit. c (RODO) oraz przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych na podstawie Art.6, ust 1, lit. f (RODO) – tj. okres prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora.

  5. Odwiedzający posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  6. Odwiedzający ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  7. Podanie danych osobowych przez Odwiedzającego jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

 1. Postanowienia końcowe

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca Wydarzenia albo jego odwołania. O zmianach tych Organizator poinformuje za pośrednictwem strony www.backtonature-targi.pl oraz kanałów social media należących do Organizatora.
   W przypadku odwołania Wydarzenia, Organizator zwróci Odwiedzającemu równowartość ceny e-Biletu.

  1. Wszelkie reklamacje powinny być zgłoszone Organizatorowi w formie pisemnej niezwłocznie, nie później jednak, niż z chwilą zakończenia Wydarzenia. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

  2. Wszelkie spory pomiędzy Stronami rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.