Title Image

Regulamin dla odwiedzających

ALTERNATYWNE TARGI ŚLUBNE - BACK TO NATURE VII

REGULAMIN

ALTERNATYWNE TARGI ŚLUBNE

BACK TO NATURE VII

 1. Definicje.
  1. „Wydarzenie” – “Alternatywne Targi Ślubne BACK TO NATURE”, targi, mające na celu umożliwienie zaprezentowania wystawcom usług i towarów ślubnych, wpisującym się w naturalną, ekologiczną, oryginalną estetykę, które odbędą się dnia 10 października 2021 roku w Concordia Design, ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań, w godzinach 12:00 – 18:00.
  2. „Organizator” – Pracownia Zieleni Magdalena Jędrzejczak, z siedzibą w Obornikach 64-600, ul. Gołaszyńska 2, nr tel. 503 177 235 oraz Agata Grządzielska fotografia, ul. Sobieskiego 12, 62-025 Kostrzyn, nr tel. 506 260 815.
  3. „Odwiedzający” – każda osoba fizyczna lub prawna odwiedzająca “Poznańskie Alternatywne Targi Ślubne BACK TO NATURE”.
 2. Postanowienia ogólne.
  1. Niniejszy Regulamin obowiązuje każdego Odwiedzającego.
  2. Odwiedzający zobowiązuje się do zapoznania z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.
 3. Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu.
  1. Udział w wydarzeniu jest dobrowolny.
  2. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest zakup biletu wstępu. Bilet w cenie 20 złotych (słownie: dwadzieścia złotych 00/100), należy zakupić online na platformie Evenea (https://app.evenea.pl/event/backtonaturevii/).
  3. Zakup biletu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 4. Czas i miejsce trwania Wydarzenia.
  1. Miejsce wydarzenia, czyli Budynek Concordia Design, zostanie udostępnione dla Odwiedzających w dniu 10.10.2021 w godzinach od 12:00 do 18:00.
 5. Obowiązki Odwiedzających.
  1. Odwiedzający jest zobowiązany do przestrzegania poleceń porządkowych, wydawanych przez Organizatora.
  2. Na terenie Wydarzenia obowiązuje zakaz palenia tytoniu, poza miejscami do tego wyznaczonymi, używania otwartego ognia oraz eksploatowania grzejnych urządzeń elektrycznych. Zabronione jest wnoszenie na teren Wydarzenia broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz substancji drażniących lub pożarowo niebezpiecznych.
  3. Zabronione jest zastawianie dróg ewakuacyjnych oraz dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych.
  4. Podczas trwania Wydarzenia zakazuje się jakiejkolwiek formy promocji firm, które nie zakwalifikowały się do udziału w Wydarzeniu i nie są Wystawcami.
  5. Osoby fizyczne oraz prawne, które dopuszczą się jakiejkolwiek promocji, kolportażu ulotek, reklamy swojej działalności podczas trwania Wydarzenia, obciążone zostaną karą pieniężną w wysokości 2.000,00 zł. Rachunek za powyższą promocję zostanie przesłany w/w osobie/firmie w terminie do trzech tygodni po zakończeniu Wydarzenia.
  6. Odwiedzający zobowiązany jest do stosowania środków ochrony osobistej, zachowania wysokich standardów higieny osobistej, w szczególności do zasłaniania ust i nosa oraz do częstego dezynfekowania dłoni, korzystając z podajników z płynami dezynfekującymi, znajdujących się przy wejściu do obiektu oraz na stoiskach targowych. A także zachowania dystansu od innych osób, minimum 1,5m.
  7. Odwiedzających niezaszczepionych obowiązuje limit uczestników 1 osoba na 10m2 powierzchni wystawienniczej.
 6. Obowiązki Organizatora.
  1. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia wysokiego poziomu Wydarzenia, zgodnego z ogólnie przyjętą estetyką Alternatywnych Targów Ślubnych.
  2. Organizator zobowiązuje się sprawować opiekę merytoryczną i techniczną nad Wydarzeniem.
 7. Odpowiedzialność
  1. Organizator ponosi odpowiedzialność tylko za szkody wyrządzone Odwiedzającemu z winy umyślnej Organizatora lub osoby działającej w jego imieniu.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na miejscu Wydarzenia.
  3. O zaistnieniu każdego zdarzenia wywołującego szkodę lub grożącego jej wywołaniem, Odwiedzający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca Wydarzenia albo jego odwołania. O zmianach tych Organizator poinformuje za pośrednictwem strony www.backtonature-targi.pl oraz kanałów social media należących do Organizatora.
  2. Wszelkie reklamacje powinny być zgłoszone Organizatorowi w formie pisemnej niezwłocznie, nie później jednak, niż z chwilą zakończenia Wydarzenia. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.
  3. Wszelkie spory pomiędzy Stronami rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.