Title Image

Regulamin

ALTERNATYWNE TARGI ŚLUBNE - BACK TO NATURE VI

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW
ALTERNATYWNE TARGI ŚLUBNE – BACK TO NATURE VI

1. Definicje.

 1. „Wydarzenie” – “Alternatywne Targi Ślubne BACK TO NATURE”, targi, mające na celu umożliwienie zaprezentowania wystawcom usług i towarów ślubnych, wpisującym się w naturalną, ekologiczną, oryginalną estetykę, które odbędą się dnia 11 października 2020 roku w Folwarku Wąsowo, ul. Poznańska 2, Wąsowo, 64-316 Kuślin, w godzinach 11:00 – 17:00.

 2. „Organizator” – Pracownia Zieleni Magdalena Jędrzejczak, z siedzibą w Obornikach 64-600, ul. Gołaszyńska 2, nr tel. 503 177 235 oraz Agata Grządzielska fotografia, ul. Sobieskiego 12, 62-025 Kostrzyn, nr tel. 506 260 815.

 3. „Wystawca” – każda osoba fizyczna lub prawna, biorącą udział w “Poznańskich Alternatywnych Targach Ślubnych BACK TO NATURE”.

 

2. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje każdego Wystawcę i stanowi integralną część Zgłoszenia Udziału w Wydarzeniu.

 2. Wystawca zobowiązuje się do zapoznania z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

 

3. Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Wystawca składa oświadczenie woli o uczestnictwie w Wydarzeniu, wypełniając formularz zgłoszeniowy, zwany dalej „Zgłoszeniem”, wypełniony przez osoby upoważnione do reprezentowania Wystawcy. Wysłanie Zgłoszenia oznacza zapoznanie się i akceptację Regulaminu, które tym samym stanowi integralną część umowy o uczestnictwo w Wydarzeniu.

 2. Otrzymanie od Organizatora pisemnej akceptacji zgłoszenia na adres e-mail wskazany przez Wystawcę w Zgłoszeniu, jest jednoznaczne z zawarciem umowy o uczestnictwo w Wydarzeniu.

 3. Po otrzymaniu od Organizatora informacji o kwalifikacji uczestnictwa w Wydarzeniu, ustaleniu wielkości oraz specyfiki stoiska, Wystawca dokona płatności wskazanej przez Organizatora kwoty na rachunek Organizatora: Pracownia Zieleni Magdalena Jędrzejczak, ul. Gołaszyńska 2, 64-600 Oborniki, Santander Bank 23 1910 1048 2213 6398 5764 0001, w terminie 7 dni, na podstawie rachunku pro forma.

 4. Wystawca oraz każda osoba reprezentująca go, ma obowiązek, bezpośrednio przed wejściem na teren Wydarzenia, wypełnić wywiad epidemiologiczny. Stanowi to warunek udziału danej osoby w Wydarzeniu. Niedopuszczenie do udziału w Wydarzeniu Wystawcy, który nie wypełnił i nie przekazał ww. wywiadu nie stanowi podstawy do żądania zwrotu uiszczonej opłaty rejestracyjnej.

 5. W przypadku rezygnacji Wystawcy z udziału w Wydarzeniu w terminie krótszym niż 31 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia, wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi. Rezygnacja z udziału musi mieć formę pisemną. Za datę rezygnacji z udziału w Wydarzeniu uważa się datę doręczenia pisma do Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@backtonature-targi.pl.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału Wystawcy w Wydarzeniu bez podania przyczyny. Organizator przekaże tę informację pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany
  w Zgłoszeniu. W takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Stronami.

 7. Organizator ma prawo odmówić Wystawcy udziału w Wydarzeniu, jeżeli Wystawca zalega z jakimikolwiek opłatami na rzecz Organizatora. Strony uznają w takim przypadku, że Organizator należycie wywiązał się ze swych zobowiązań.

 8. W przypadku konieczności odwołania Wydarzenia z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności ze względów sanitarno-epidemiologicznych lub prawnych, Organizator nie zwraca Wystawcy wniesionej opłaty rejestracyjnej.

 9. Wystawca wyraża zgodę na bezdotykowy pomiar temperatury przez Organizatora u osób reprezentujących Wystawcę, bezpośrednio przed wejściem na teren Wydarzenia. Organizator ma prawo odmówić udziału osobie reprezentującej Wystawcę, u której temperatura ciała wynosi ponad 37,5 o C lub u której stwierdzone zostaną inne objawy infekcji. Niedopuszczenie do udziału w Wydarzeniu Wystawcy z wyżej wskazanego powodu nie stanowi podstawy do żądania zwrotu uiszczonej opłaty rejestracyjnej.

 1. Wystawcy zobowiązani są do stosowania środków ochrony osobistej, zachowania wysokich standardów higieny osobistej, w szczególności do zasłaniania ust i nosa przez cały czas trwania Wydarzenia, do częstego mycia i dezynfekowania dłoni, korzystając z podajników z płynami dezynfekującymi, znajdujących się na danym stoisku.

 

4. Najem powierzchni wystawienniczej.

 1. Organizator umożliwia Wystawcy wybór wielkości stoiska.

 2. Organizator przydziela powierzchnię wystawienniczą uwzględniając życzenia Wystawcy, w miarę posiadanych możliwości i warunków organizacyjno – technicznych oraz uwzględniając przepisy dotyczące reżimu sanitarnego w okresie pandemii.

 3. Organizator ma prawo do zmiany lokalizacji powierzchni wystawienniczej, co nie stanowi zmiany zasad o uczestnictwie w Wydarzeniu i nie rodzi po stronie Wystawcy jakichkolwiek roszczeń względem Organizatora. O zmianie lokalizacji powierzchni wystawienniczej Wystawcy, Organizator poinformuje pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wystawcę w Zgłoszeniu.

 4. Organizator ma prawo do zmiany numeracji powierzchni wystawienniczej, co nie stanowi zmiany zasad o uczestnictwie w Wydarzeniu i nie skutkuje powstaniem roszczeń względem Organizatora. O zmianie numeracji powierzchni wystawienniczej Wystawcy, Organizator poinformuje pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wystawcę w Zgłoszeniu.

 5. Wystawca nie może podnajmować całości lub części wynajętej powierzchni wystawienniczej innemu podmiotowi (Podnajemcy).

 6. Na jednym stoisku może prezentować swoje usługi lub towary tylko jeden Wystawca, który został zakwalifikowany do udziału w Wydarzeniu przez Organizatorów. Niedostosowanie się do tego punktu grozi nałożeniem grzywny na Wystawcę przez Organizatora w wysokości 500 zł brutto.

 7. Organizator pośredniczy w wynajmie wyposażenia stoiska takich jak stoły i krzesła. O kosztach i zasadach najmu Wystawca zostanie poinformowany drogą mailową, a płatność zostanie pobrana gotówką w dniu Wydarzenia.

 8. Wystawca został poinformowany przez Organizatora o warunkach panujących w poszczególnych obiektach:
  Stodoła: zaplecze sanitarne, brak dostępu do światła dziennego, ogrzewanie punktowe, dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Obora: brak zaplecza sanitarnego (WC dostępne w innym budynku w odległości ok 100 m), surowe warunki, wystające elementy, zalegający kurz na betonowej posadzce, ogrzewanie punktowe, dostęp do światła dziennego, dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

5. Zabudowa i demontaż stoiska.

 1. Organizator przekazuje Wystawcy ustaloną przestrzeń wystawienniczą wraz z przyłączem prądu.

 2. Zabudowę stoiska znajdującego się w Stodole Wystawca może rozpocząć w dniu Wydarzenia, tj. 11.10.2020 roku, w godzinach 7:00 – 10:30. Zabudowę stoiska znajdującego się w Oborze Wystawca będzie mógł rozpocząć w dniu poprzedzającym Wydarzenie, tj. 10.10.2020 w godzinach: od 14:00 do 18:00 oraz w dniu Wydarzenia, w godzinach 7:00 – 10:30.

 3. Wszelkie pojazdy znajdujące się przy wejściach do obu obiektów, muszą być w dniu Wydarzenia przeparkowane na wyznaczone miejsca do godziny 10:00. Dodatkowo każdy pojazd powinien mieć za przednią szybą nazwę firmy wraz z dobrze widocznym numerem kontaktowym.

 4. Organizator może zarządzić przerwanie prac, jeżeli uzna, że naruszają one Regulamin lub zagrażają porządkowi albo bezpieczeństwu osób lub mienia.

 5. Elementy stoiska nie mogą przekraczać wyznaczonej przestrzeni wystawienniczej zgodnej z zamówieniem Wystawcy.

 6. Wystawca jest zobowiązany poinformować Organizatora o planowanych wielkogabarytowych elementach zabudowy stoiska, takich jak ściany, kurtyny, rollupy, parawany, sztuczne kwiaty/rośliny oraz planowanym użyciu urządzeń o większym niż 300W poborze prądu.

 7. W obiektach zabrania się doświetlania stanowisk kolorowym światłem, które wpływa na prezentację Obiektu (nie dotyczy firm zajmujących się oświetleniem) oraz stosowania ekranów lcd, telewizorów, rzutników (nie dotyczy firm z branży video) bez zgody Organizatora.

 8. W czasie zabudowy i demontażu stoisk zabronione jest prowadzenie prac związanych ze spawaniem, szlifowaniem, lub innych, powodujących zapylanie lub zagrożenie pożarowe.

 9. Wystawca zobowiązany jest przez cały okres dysponowania powierzchnią wystawienniczą dbać o porządek na stoisku i w ciągach komunikacyjnych wokół stoiska.

 10. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania odpowiednich norm prawnych i technicznych, budowlano-montażowych, BHP, sanitarnych i przeciwpożarowych itp.

 11. Demontaż stoisk może rozpocząć się dnia 11.10.2020 po godzinie 17:00. Likwidacja stoisk musi zakończyć się 11.10.2020 do godziny 21:00.

 12. Wystawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich pozostałości po zabudowie i demontażu stoiska do godziny 21:00 pod rygorem nałożenia kar finansowych. Koszt uprzątnięcia pozostawionych elementów stoiska/odpadów – 500 zł.

 13. Zabudowa i demontaż stoisk może się odbywać wyłącznie w terminach wskazanych przez Organizatora .

 14. Podczas zabudowy i demontażu zabronione jest naruszanie konstrukcji lub powłok ścian, podłóg i innych elementów obiektu, w którym odbywa się Wydarzenie.

 15. Po zakończeniu Wydarzenia, w czasie wyznaczonym przez Organizatora na demontaż stoisk, Wystawca zobowiązany jest przywrócić udostępnioną mu powierzchnię wystawienniczą do stanu poprzedniego, pod rygorem zlecenia tych czynności przez Organizatora podmiotowi zewnętrznemu na koszt Wystawcy.

 

6. Organizacja pracy na stoisku. Obowiązki Wystawcy.

 1. Wystawca zobowiązany jest udostępnić stoisko dla zwiedzających w dniach i godzinach trwania Wydarzenia.

 2. Jeżeli prezentacja na stoisku prowadzona jest z wykorzystaniem jakichkolwiek utworów (dotyczy wystawców z branży “oprawa muzyczna”), Wystawca zobowiązany jest do zawarcia stosownych umów licencyjnych ze stowarzyszeniem ZAIKS i/lub ZPAV.

 3. Wymiana lub uzupełnianie ekspozycji na stoisku oraz sprzątanie stoiska i jego otoczenia mogą się odbywać wyłącznie poza godzinami otwarcia Wydarzenia dla zwiedzających.

 4. Organizator może nakazać Wystawcy natychmiastowe usunięcie ze stoiska elementów stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub mienia, albo w inny sposób zakłócających przebieg Wydarzenia.

 5. Wystawcy nie mogą podczas Wydarzenia rozdawać ulotek oraz innych materiałów drukowanych – zaleca się wykorzystanie materiałów reklamowych dostępnych w formie elektronicznej, np. kody QR.

 6. W przypadku nieprzestrzegania przez Wystawcę postanowień niniejszego Regulaminu i tym samym zakłócenia przebiegu Wydarzenia lub narażenia Organizatora na szkodę, Organizator może żądać od Wystawcy zapłaty kary w wysokości dwukrotnego wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w Wydarzeniu, płatnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. W przypadku gdy szkoda przewyższy wysokość kary umownej, Organizator może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Wystawcy pozostawione na opuszczonym stoisku.

 8. Stoisko może zajmować jedna firma, reprezentowana przez maksymalnie 2 osoby.

 9. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania poleceń porządkowych, wydawanych przez Organizatora.

 10. Na terenie Wydarzenia obowiązuje zakaz palenia tytoniu, poza miejscami do tego wyznaczonymi, używania otwartego ognia oraz eksploatowania grzejnych urządzeń elektrycznych. Zabronione jest wnoszenie na teren Wydarzenia broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz substancji drażniących lub pożarowo niebezpiecznych.

 11. Zabronione jest zastawianie dróg ewakuacyjnych oraz dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych.

 

7. Reklama.

 1. Wszelkie działania promocyjne Wystawcy mogą odbywać się wyłącznie w obrębie stoiska i nie mogą zakłócać przebiegu Wydarzenia oraz pracy innych wystawców. Wystawca ma prawo eksponować i reklamować swoje produkty (towary i/lub usługi) wyłącznie na przydzielonej powierzchni wystawienniczej i pod warunkiem, że jego eksponaty nie zasłonią sąsiednich ekspozycji oraz nie zakłócają normalnego toku pracy innych wystawców. Wystawca nie ma prawa używania urządzeń nagłaśniających, dodatkowego oświetlenia itp., które mogą zakłócić normalny tok pracy innych wystawców.

 2. Na jednym stoisku może prezentować swoje usługi lub towary tylko jeden Wystawca, który został zakwalifikowany do udziału w Wydarzeniu przez Organizatorów.

 3. Wystawca zobowiązuje się umieścić na swojej stronie www, a także w mediach społecznościowych informacje o udziale w Wydarzeniu.

 

8. Obowiązki Organizatora.

 1. Organizator zobowiązuje się do promowania Wydarzenia w mediach społecznościowych oraz w lokalnych i branżowych portalach.

 2. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia wysokiego poziomu Wydarzenia, zgodnego z ogólnie przyjętą estetyką Alternatywnych Targów Ślubnych.

 3. Organizator zobowiązuje się sprawować opiekę merytoryczną i techniczną nad całym Wydarzeniem.

 

9. Odpowiedzialność.

 1. Organizator ponosi odpowiedzialność tylko za szkody wyrządzone Wystawcy lub innemu uczestnikowi Wydarzenia z winy umyślnej Organizatora lub osoby działającej w jego imieniu.

 2. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody wyrządzone Organizatorowi lub osobom trzecim przez Wystawcę lub osobę działającą w jego imieniu, albo reprezentującą jego prawa.

 3. O zaistnieniu każdego zdarzenia wywołującego szkodę lub grożącego jej wywołaniem, Wystawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora.

 

10. Postanowienia końcowe.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca Wydarzenia albo jego odwołania. W przypadku odwołania Wydarzenia z przyczyn innych niż wskazane w punkcie 3.8 Regulaminu, Organizator zwraca uiszczoną opłatę rejestracyjną. O zmianach tych Organizator poinformuje Wystawcę niezwłocznie.

 2. Wszelkie reklamacje powinny być zgłoszone Organizatorowi w formie pisemnej niezwłocznie, nie później jednak, niż z chwilą zakończenia demontażu stoisk. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

 3. Umowa o uczestnictwo w Wydarzeniu podlega prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem będzie interpretowana. Wszelkie spory pomiędzy Stronami wynikające z tej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.