Title Image

Regulamin (3.12.23)

DLA ODWIEDZAJĄCYCH

REGULAMIN
TARGI ROZMAITOŚCI
3.12.2023

 

1. Definicje.

 1. „Wydarzenie” – “Targi ROZMAITOŚCI”, targi, mające na celu umożliwienie zaprezentowania wystawcom usług i towarów, wpisującym się w naturalną, ekologiczną, oryginalną estetykę, które odbędą się 03 grudnia 2023 roku w Concordia Design, ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań, w godzinach: 11:00 – 19:00.
 2. „Organizator” – Magdalena Jędrzejczak Agata Grządzielska s.c., ul. Gołaszyńska 2, 64-600 Oborniki, nr tel. 503 177 235 oraz 506 260 815.
 3. „Odwiedzający” – każda osoba fizyczna lub prawna odwiedzająca  “Targi ROZMAITOŚCI Back to Nature”.

 

2. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje każdego Odwiedzającego.
 2. Odwiedzający zobowiązuje się do zapoznania z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

 

3. Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu.

 1. Udział w wydarzeniu jest dobrowolny. 

 

4. Czas i miejsce trwania Wydarzenia.

 1. Miejsce wydarzenia, czyli Budynek Concordia Design w Poznaniu, zostanie udostępnione dla Odwiedzających w dniu 03.12.2023 w godzinach od 11:00 do 19:00.

 

5. Obowiązki Odwiedzających.

 1. Odwiedzający jest zobowiązany do przestrzegania poleceń porządkowych, wydawanych przez Organizatora. 
 2. Na terenie Wydarzenia obowiązuje zakaz palenia tytoniu, poza miejscami do tego wyznaczonymi, używania otwartego ognia oraz eksploatowania grzejnych urządzeń elektrycznych. Zabronione jest wnoszenie na teren Wydarzenia broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz substancji drażniących lub pożarowo niebezpiecznych. 
 3. Zabronione jest zastawianie dróg ewakuacyjnych oraz dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych. 
 4. Podczas trwania Wydarzenia zakazuje się jakiejkolwiek formy promocji firm, które nie zakwalifikowały się do udziału w Wydarzeniu i nie są Wystawcami. 
 5. Osoby fizyczne oraz prawne, które dopuszczą się jakiejkolwiek promocji, kolportażu ulotek, reklamy swojej działalności podczas trwania Wydarzenia, obciążone zostaną karą pieniężną w wysokości 2.000,00 zł. Rachunek za powyższą promocję zostanie przesłany w/w osobie/firmie w terminie do trzech tygodni po zakończeniu Wydarzenia.

 

6. Obowiązki Organizatora.

 1. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia wysokiego poziomu Wydarzenia, zgodnego z ogólnie przyjętą estetyką Targów ROZMAITOŚCI Back to Nature.
 2. Organizator zobowiązuje się sprawować opiekę merytoryczną i techniczną nad Wydarzeniem.

 

7. Odpowiedzialność

 1. Organizator ponosi odpowiedzialność tylko za szkody wyrządzone Odwiedzającemu z winy umyślnej Organizatora lub osoby działającej w jego imieniu. 
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na miejscu Wydarzenia.
 3. O zaistnieniu każdego zdarzenia wywołującego szkodę lub grożącego jej wywołaniem, Odwiedzający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora. 

 

8. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca Wydarzenia albo jego odwołania. O zmianach tych Organizator poinformuje za pośrednictwem kanałów social media należących do Organizatora.
 2. Wszelkie reklamacje powinny być zgłoszone Organizatorowi w formie pisemnej niezwłocznie, nie później jednak, niż z chwilą zakończenia Wydarzenia. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone. 
 3. Wszelkie spory pomiędzy Stronami rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.