Title Image

Regulamin warsztatów

BACK TO NATURE WORKSHOP

1. DEFINICJE

 1. Warsztaty – dwudniowe spotkanie autorskie, skoncentrowane na przekazaniu wiedzy teoretycznej oraz praktycznej. Sprzedawane i świadczone bezpośrednio przez Organizatora. Pracownia Zieleni Magdalena Jędrzejczak, ul. Gołaszyńska 2, 64-600 Oborniki, NIP 606 002 45 79, które odbędą się 29.02 i 01.03.2020 w Folwarku Wąsowo.
 2. Uczestnik– uczestnicząca w warsztatach pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która opłaciła szkolenie i została zarejestrowana przez Organizatora warsztatów jako uczestnika.
 3. Organizator – oznacza podmiot organizujący i rozliczający warsztaty: Pracownia Zieleni Magdalena Jędrzejczak, ul. Gołaszyńska 2, 64-600 Oborniki, NIP 606 002 45 79.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje każdego Uczestnika i stanowi integralną część zgłoszenia udziału i opłacenia Warsztatów.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

 

3. ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTATACH

 1. Rezerwacja miejsca na Warsztatach odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.bracktonature-targi.pl/workshop/, następnie dokonanie wpłaty zadatku rozumianego jako opłata wstępna. Uczestnik zobowiązany jest podać w tytule przelewu swoje imię i nazwisko.
 2. O uczestnictwie w kursie decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Rezerwacja miejsca następuje po wpłacie zadatku w wysokości połowy ceny Warsztatów w terminie do 7 dni od wysłania zgłoszenia wg pkt. 3.1.
 4. Zadatek zabezpiecza Organizatora na wypadek, gdyby uczestnik mimo deklarowanej chęci uczestnictwa w danym kursie, nie wywiązał się z tego zobowiązania. W procesie rezerwacji miejsca na kursie decydującym kryterium jest kolejność uiszczenia pełnej opłaty.
 5. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Warsztatów zadatek nie będzie zwracany.
 6. Pełna opłata za kurs musi być dokonana najpóźniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem Warsztatów. Brak wpłaty w terminie skutkuje usunięciem z listy, a na miejsce danej osoby zostanie zapisana inna osoba. Zadatek przepadnie.
 7. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli Uczestnik nie jest w stanie wziąć udziału w warsztatach, po poinformowaniu Organizatora, może odstąpić swoje miejsce wskazanej przez siebie osobie najpóźniej 1 dzień przed datą Warsztatów (nie wpływa to na zmianę kosztów).
 8. Organizator zastrzega prawo do odwołania warsztatów w losowych wypadkach, z przyczyn niezależnych od niego, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową i otrzymają zwrot wniesionej opłaty za Warsztaty.
 9. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie wykładów.
 10. Zdjęcia powstałe na warsztatach mogą być publikowane w celach niekomercyjnych.
 11. Podane na stronie www kwoty zawierają podatek VAT.

 

4. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Organizator zobowiązuje się do promowania Warsztatów w swoich kanałach mediów społecznościowych i stronie www.
 2. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia wysokiego poziomu Warsztatów, zgodnego z ogólnie przyjętą estetyką promowaną przez Back to Nature Alternatywne Targi Ślubne.
 3. Organizator zapewnia w cenie warsztatów wyżywienie (obiad, przekąski słodkie/słone, kawę/herbatę i kolację dnia pierwszego oraz śniadanie i obiad dnia drugiego).
 4. Organizator zapewnia 1 nocleg Uczestnikom Warsztatów.
 5. Organizator dba o bezpieczeństwo w miejscu odbywania się warsztatów.
 6. Organizator warsztatów nie odpowiada za rzeczy, zdrowie i czyny uczestników warsztatów.
 7. Organizator ma prawo usunąć z warsztatów Uczestnika, który nie podporządkowuje się regulaminowi i zakłóca porządek bez zwrotu zapłaty za Warsztaty.
 8. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników zostawione bez opieki oraz za straty materialne uczestników zaistniałe podczas zajęć warsztatowych, o ile nie powstały one na skutek zaniedbania i winy umyślnej Organizatora.
 9. Organizator warsztatów zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji zdjęciowej w trakcie trwania zajęć i publikacji wykonanych zdjęć/filmów na swojej stronie www.backtonature-targi.pl oraz na portalach społecznościowych.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu Warsztatów lub ich odwołania w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń lub z innych powodów, niezależnych od organizatora. W przypadku odwołania kursu zwrot należności/zaliczki nastąpi w ciągu 7 dni roboczych, chyba że uczestnik zgodzi się wykorzystać tę wpłatę na poczet przyszłego terminu warsztatów. O wszelkich zmianach oraz wyznaczeniu nowego terminu warsztatów Organizator poinformuje Uczestników niezwłocznie.

 

5. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 1. Uczestnik ma obowiązek podporządkować się regulaminowi oraz instrukcjom organizatora w ramach prowadzonych warsztatów.
 2. Uczestnik, który w sposób nieodpowiedni zachowuje się podczas warsztatów, przeszkadzając innym lub prowadzącemu, może być usunięty z zajęć bez prawa do zwrotu wpłaconej opłaty za uczestnictwo.
 3. Jeśli Uczestnik w sposób zamierzony spowoduje jakiekolwiek straty względem Organizatora, wykładowców lub innych uczestników poniesie za ów stan pełną odpowiedzialność.
 4. Na zajęciach praktycznych i teoretycznych obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.
 5. Uczestnik ma możliwość opublikowania zdjęć wykonanych podczas zajęć praktycznych (sesja zdjęciowa) na stronie www.backtonature-targi.pl. W tym celu powinien w ciągu 14 dni od zakończenia Warsztatów wysłać na adres hello@backtonature-targi.pl 9 zdjęć w formacie 2400 pikseli na dłuższym boku, podpisanych: imię-nazwisko-marka-numer.
 6. Jeden z uczestników będzie miał możliwość publikacji zdjęć wykonanych podczas zajęć praktycznych (sesja zdjęciowa) w Magazynie Back to Nature, który zostanie rozdany odwiedzającym targi w dniu 19 kwietnia 2020 r. Wyboru Uczestnika dokona Organizator na podstawie otrzymanych po Warsztatach zdjęć i poinformuje go o swoim wyborze drogą pisemną.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca Warsztatów albo jego odwołania. O zmianach tych Organizator poinformuje Uczestnika niezwłocznie. W przypadku odwołania Warsztatów Organizator zwróci Uczestnikowi wszystkie wpłacone kwoty.
 2. Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych licząc od dnia zakończenia szkolenia.
 3. Umowa o uczestnictwo w Warsztatach podlega prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem będzie interpretowana. Wszelkie spory pomiędzy Stronami wynikające z tej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.